برچسب -TV series

prison break, TV series, FOX

سریال “فرار از زندان” (prison break)

بازگشت "فرار از زندان" بعد از هشت سال!!
کم کم سازندگان به سریال های پربیننده ی قبل روی میاورند و با کمی وصله پینه سعی میکنند مخاطبان را دوباره پای تلویزیون بکشانند.