برچسب -Movie

game, movie

بازی یا فیلم، اشتباه یا رستگاری

از زمان تولید اولین بازی، جرقه هایی در بین اهالی هنر هفتم زده شد و عده ای که باهوش تر بودند متوجه قرابت دنیای این صنعت جدید با سینما شدند ولی چون در آن سال ها علم و تکنولوژی به حد کافی رشد نکرده بود، زیاد نمیشد روی نزدیکی دنیاها مانور داد. هر چه...

خوش آمدیدگویی

با سلام پاپکورن برنامه ای است مرتبط با سینما ولی محدود به زمان، برای گذر از محدودیت زمان مدتی در پی راه حل مناسبی گشتیم تا بتوانیم به شیوه ی دیگری محتوای بیشتری در اختیار سینما دوستان قرار دهیم، به همین دلیل بر آن شدیم تا در بستری متفاوت و با...