برچسب -Biography

Modigliani, Picasso, Biography

نگاهی به فیلم “Modigliani”

فیلم "مودیلیانی"، محصول 2004، نگاهی به زندگی "آمادئو مودیلیانی"، نقاش ایتالیایی است که بیشتر دوران کاری خود را در فرانسه گذراند. یک رقیب برای پیکاسو""...