خوش آمدیدگویی

با سلام پاپکورن برنامه ای است مرتبط با سینما ولی محدود به زمان، برای گذر از محدودیت زمان مدتی در پی راه حل مناسبی گشتیم تا بتوانیم به شیوه ی دیگری محتوای بیشتری در اختیار سینما دوستان قرار دهیم، به همین دلیل بر آن شدیم تا در بستری متفاوت و با...