Dunkirk

تریلر جدید دانکرک منتشر شد.

بعد از انتشار تیزر متفاوت در طول هفته از طرف وارنر امروز بعدازظهر بالاخره تریلر جدید از فیلم دانکرک منتشر شد. در ادامه می توانید این تریلر را مشاهده کنید.

بعد از انتشار تیزر متفاوت در طول هفته از طرف وارنر امروز بعدازظهر بالاخره تریلر جدید از فیلم دانکرک منتشر شد. در ادامه می توانید این تریلر را مشاهده کنید.