David Fincher

فینچر به “جنگ جهانی زد 2” نزدیکتر شد.

بعد پا در هوا ماندن قسمت دوم جنگ جهانی زد و اخبار زد و نقیض فراوان در باره ی این فیلم در تابستان گذشته شایعاتی از احتمال کارگردانی این فیلم توسط دیوید فینچر شنیده شد. با بدست گیری عرشه پارامونت توسط جیم جیناپولوس در چند روز گذشته و داشتن ارتباط دوستانه با فینچر، این احتمال بشدت قوت گرفته است. درصورت کارگردانی این فیلم توسط فینچر این چهارمین همکاریش با برد پیت خواهد بود.

بعد پا در هوا ماندن قسمت دوم جنگ جهانی زد و اخبار زد و نقیض فراوان در باره ی این فیلم در تابستان گذشته شایعاتی از احتمال کارگردانی این فیلم توسط دیوید فینچر شنیده شد. با بدست گیری عرشه پارامونت توسط جیم جیناپولوس در چند روز گذشته و داشتن ارتباط دوستانه با فینچر، این احتمال بشدت قوت گرفته است. درصورت کارگردانی این فیلم توسط فینچر این چهارمین همکاریش با برد پیت خواهد بود.