Alien- Covenant - Prologue- The Crossing

بیگانه می خیزد.

با نزدیک تر شدن به تاریخ اکران قسمت جدید بیگانه هر روز اطلاعات هیجان انگیز تری از این فیلم منتشر می شود. در جدیدترین کلیپ منتشر شده از این فیلم به پایان فیلم “پرومتئوس” پرداخته شده است. در ادامه مطلب می توانید این کلیپ جذاب را ببینید.

با نزدیک تر شدن به تاریخ اکران قسمت جدید بیگانه هر روز اطلاعات هیجان انگیزتری از این فیلم منتشر می شود. در جدیدترین کلیپ منتشر شده از این فیلم به پایان فیلم “پرومتئوس” پرداخته شده است. در ادامه مطلب می توانید این کلیپ جذاب را ببینید.