Robert Wiene, German Expressionism

فیلم صامت “مطب دکتر کالیگاری”

ساخته ی “رابرت وینه” (Robert Wiene)،از موفق ترین در حوزه ی اکسپرسیونیسمی آلمان بشمار میرود و همچنین از اولین فیلمها در ژانر ترسناک است.

ساخته ی “رابرت وینه” (Robert Wiene)،از موفق ترین در حوزه ی اکسپرسیونیسمی آلمان بشمار میرود و همچنین از اولین فیلمها در ژانر ترسناک است.

داستان جوانی است به نام فرانسیس که در پارکی نشسته و گذشته ی عجیبش را برای آن پیرمرد تعریف می کند. می گوید در محل زندگی اش، یک شخصی که خود را کالیگاری نامیده بود،در یک نمایشی، خوابگردی به نام سزار را معرفی کرد. این خوابگرد تحت کنترل خودش بود و در شرایطی که خودش تعیین می کرد بیدار میشد و پیشگویی میکرد. دوست فرانسیس آن شب از روی کنجکاوی از سزار پرسید که تا کی زنده است و سزار در پاسخ گفت تا پیش از بامداد فردا، در همان شب هم به شکل مرموزی به قتل میرسد و فرانسیس پیگیر ماجرا میشود … .

Robert Wiene, German Expressionism
نمایی از فیلم “مطب دکتر کالیگاری”

سبک اکسپرسیونیسمی در این فیلم کاملا حفظ شده است و در تمام طراحی صحنه از اشکال و خطوط کج و کشیده استفاده شده است که در واقع ضد ریالیسمی بودنش را نشان میدهد.
این فیلم از پیشگامان استفاده از فلش بک است. سکانس اول در پارک، فرانسیس با تعریف خاطره اش با فلش بک به قبل می رود و در انتها به نقطه ی آغاز بر می گردد.
نکته ی مهم دیگر این فیلم، پایان دوگانه آن است که به نظر من این شیوه ی بیان داستان در سال خود، فراتر از توقع مخاطب است.