Parodies, Keanu

شوخی با پوسترها

یکی از راه هایی که غالبأ سازندگان فیلم های کمدی از آن بهره می برند، استفاده از پوستر فیلم های معروف به صورت طنز است که در اصلاح به آن “پارودی” می گویند.

یکی از راه هایی که غالبأ سازندگان فیلم های کمدی از آن بهره می برند، استفاده از پوستر فیلم های معروف به صورت طنز است که در اصلاح به آن “پارودی” می گویند.

در ادامه چند نمونه از این پوسترها را مشاهده می کنید: