Michael Corleone, The Godfather

7دیالوگ برتر ویتو کورلیونه

اگر به فیلم های 50 سال گذشته سینما نگاهی بیاندازیم از بعضی از نقش ها و بازیگر ها به راحتی از کنارشان نمی توانیم عبور کنیم. یکی از این نام ها آل پاچینو است که با نقش های خاطره انگیز خود یادگارهای ارزشمندی برای ما گذاشته است. شاید بتوان بهترین نقش عمر بازیگری او را نقش ویتو کورلیونه در پدر خوانده نامید.

در ادامه به 7 دیالوگ شگفت انگیز این کارکتر می پردازیم.

اگر به  فیلم های 50 سال گذشته سینما نگاهی بیاندازیم از بعضی از نقش ها و بازیگر ها  به راحتی از کنارشان نمی توانیم عبور کنیم. یکی از این نام ها آل پاچینو است که با نقش های خاطره انگیز خود یادگارهای ارزشمندی برای ما گذاشته است. شاید بتوان بهترین نقش عمر بازیگری او را نقش ویتو کورلیونه در پدر خوانده نامید.

در ادامه به 7 دیالوگ شگفت انگیز این کارکتر می پردازیم.

1.”هیچ وقت از دشمنت بدت نیاد. این رو قضاوت تو تاثیر می ذاره.”
2.”پدر من چیز هایی زیادی به من تو این اتاق یاد داد. به من یاد که دوستانمو نزدیک خودم نگه دارم اما دشمنانم رو نزدیک تر.”
3.”زمانی که فکر می کردم خارج شدم…اونا منو برگردوندن داخل بازیشون.”
4.”فقط به من نگو بی گناهی. بخاطر این که به شعور من توهین میشه و این خیلی منو عصبانی می کنه.”
5.”فردو تو برادر بزرگ منی و من دوست دارم اما هیچ وقت دیگه با کسی بر زد خانواده هست هم دست نشو. هیچ وقت.”
6.”آه… این کار بیهوده و احمقانه که با خواهر من کردی. تو فکر کردی میتونی سر یه کورلیونه گول بمالی؟”
7.”من اینجام پدر. من مراقبتم الان. من الان باهات هستم.من باهات هستم”

با سی شات همراه باشد تا دیالوگ خاطره انگیز بیشتر از نقش دیگر برای شما آماده کنیم.